تعویض پاسپورت قبل از انقضا

تعویض پاسپورت قبل از انقضا

دریافت پاسپورت و ویزا برای خروج از کشور و مسافرت و مهاجرت به کشورهای دیگر مهم ترین گام می باشد و تعویض پاسپورت قبل از انقضا بسیار اهمیت دارد. نکته ای در این میان برای پاسپورت وجود دارد به ویژه برای پاسپورت کشور ما و این نکته مدت زمان اعتبار پاسپورت است. که قبل از …

تعویض پاسپورت قبل از انقضا ادامه »